EFENDİOĞLU MERMER ANONİM ŞİRKETİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  1. Başvuru Hakkına İlişkin Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11.maddesi uyarınca veri sahibi olarak Efendioğlu Mermer Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,

(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

(6) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

(7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

  1. Başvuru Yöntemi

Yukarıda sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

a-) Yazılı Başvuru: Yazılı başvurularınızı şirketimizin Açmalar Mevkii Gedelek Köyü Orhangazi/BURSA adresine zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak gönderebilirsiniz.

b-) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Kayıtlı Elektronik Posta adresinizden şirketimizin [email protected] KEP adresine e-posta göndererek başvurunuzu yapabilirsiniz. E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

c-) Sistemimize Kayıtlı/Kayıtlı Olmayan E-Posta Adresi İle Başvuru: Sistemimize daha önce bildirdiğiniz veya sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresiniz vasıtasıyla da bilgi edinme talebinizi şirketimizin [email protected] e-posta adresine gönderebilirsiniz. E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

Ad-Soyad

 

TC Kimlik Numarası/ Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

 

Cep Telefonu

 

Telefon Numarası

 

E-posta Adresi

 

  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
o   Müşteri

o   Ziyaretçi

o   İş Ortağı

o   Diğer ……………………………

 

 Şirketimiz İçerisinde İletişim Halinde Olduğunuz Birim: ………………………….

Konu: ………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

o   Eski Çalışanım

 

Çalıştığım Yıllar:…………………….

 

o   Diğer: …………………………….

 

o   İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 

Tarih: ………………………….

 

o   Üçüncü Kişi/Firma Çalışanıyım

Lütfen Çalıştığınız Firma ve Pozisyon Bilgisini Belirtiniz

 

 

 

 

  1. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :