EFENDİOĞLU MERMER A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI   AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçimiz;

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar EFENDİOĞLU MERMER A.Ş. olarak, siz değerli kullanıcılarımıza ve ziyaretçilerimize hizmetlerimizin kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması amacıyla, detayları aydınlatma metnimizin içerisinde yer alan çeşitli yollarla kişisel verilerinizin tarafımızca toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş. ; kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa’ya ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na uygun davranmaya ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlanmaya azami hassasiyet göstererek en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu metinle sizleri 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10 uncu maddesinden doğan kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız. Bu amaç ile Şirketimiz nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar.

 1. Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla EFENDİOĞLU MERMER A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Efendioğlu Mermer A.Ş. olarak kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen yollar ve hukuki sebeplere dayalı olarak toplamaktayız.

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla “Şirketimizin meşru menfaati gereği” hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. İnternet sitemizde yer alan çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için www.efendioglu.com.tr adresinde yer alan Çerez Politikamızı incelemenizi tavsiye ederiz.

Şirketimiz, siz ziyaretçilerimize hizmet verdiği bina ve fiziksel yerleşkelerinde güvenliğin sağlanması, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla, kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde veri toplanmaktadır.

Şirketimizle, vermiş olduğumuz hizmetler ve ürünlerimiz hakkında bilgi almak, istek, talep ve şikayetlerinizi iletmek veya verdiğimiz hizmetlerin ifasının gerçekleştirilmesi amacıyla internet sitemiz aracılığı ile ya da sözlü, yazılı veya görsel olarak paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “şirketimizin meşru menfaati gereği” ve “sözleşmenin kurulması veya ifası” hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Efendioğlu Mermer A.Ş. olarak kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla işlemekteyiz.

 • Site’nin teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek, gerektiği gibi çalışmasını sağlamak, çıkabilecek sorunları çözmek ve çeşitli istatistikleri oluşturmak,

 

 • Siz ziyaretçilerimizin izin verdiği ölçüde sizlerle iletişime geçmek,

 

 • Kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla hizmet verdiğimiz bina ve fiziksel yerleşkelerde hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin teminini sağlamak,

 

 • Şirket faaliyetlerimiz kapsamında sizlerle imzaladığımız sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,

 

 • Sizlerin memnuniyetini sağlamak amacıyla sizlerden gelen talep ve şikâyetleri sonuçlandırmak, destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

 

 • Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz Elektronik posta aracılığı ile ürünlerimiz hakkında bilgi vermek, tanıtım ,pazarlama veya bildirimlerde bulunmak,

 

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında verilerin güvenliği, gizliliği, toplanması vb. hususlarda daha kapsamlı bilgi edinmek amacıyla www.efendioglu.com.tr internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı incelemenizi tavsiye ederiz.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

İşlenen kişisel verileriniz; erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve Şirketimiz yerleşkesinin güvenliğinin tesisi amacıyla çözüm ortaklarımıza, iştiraklerimize ve bağlı grup şirketlerimiz ile kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanunun 11 inci Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak Kanunun 11. Maddesi uyarınca

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.efendioglu.com.tr adresinde yer alan Efendioğlu Mermer A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’ nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Değerli ziyaretçimiz, internet sitemizdeki iletişim formunu doldurarak, formda yer alan kişisel verilerinizi açık rızanız ile şirketimizle paylaşmaktasınız. Şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin yukarıda detaylı şekilde belirtilen amaçlarla toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve aktarılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.